Contact info:

CIGR Mellerdall
8 An der Laach
L-6550 Berdorf
Luxembourg

e-mail: mellerdall@cig.lu
Tel: 28 80 80
Fax: 28 80 80 10